foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

ลิงค์ต่างๆ
เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสันตยานันท์  นครพนม  เป็นโรงเรียนเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา  ดำเนินการโดยคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่    ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่  30  ถนนสุนทรวิจิตร  ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่  28  ไร่ 3 งาน  39  ตารางวา 

 

มุขนายกมีเชล มงคล ประคองจิต ประมุขของมิสซังท่าแร่–หนองแสง แต่งตั้งให้บาทหลวงสมชาย สลับเชื้อ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่  และเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตเปิดโรงเรียน ในวันที่ 17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2501  จำนวนนักเรียนครั้งแรกมี 126  คน  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่  17  พฤษภาคม  2504   มีการขยายห้องเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนจำนวน  290  คน

              ปี  พ.ศ.  2515  เป็นต้นมา  มิสซังท่าแร่ – หนองแสง   ได้มอบกิจการของโรงเรียนให้แก่ คณะภคินีรักกางเขนแห่ง ท่าแร่  เป็นผู้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสันตยานันท์ นครพนม เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของชาวจังหวัดนครพนม  เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เปิดกิจการมานานและได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนมาเป็นลำดับตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำความสุข”  ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนแล้วต้องเกิดผลทางคุณสมบัติครบทั้ง ๓ ประการ “ความรู้ดี” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่างๆได้  “มีคุณธรรม”  มุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติดี  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเป็นผู้เชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาของตน  “นำความสุข”  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะรับใช้สังคมอย่างมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่   สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ผู้บริหาร

 

  

 

ปฏิทินโรงเรียน

 

สารสนเทศโรงเรียน

menu


ภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรผู้สำเร็จ

การศึกษาประจำปีการศึกษา2560

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019 โรงเรียนสันตยานันท์ นครพนม เลขที่ 30 ต.หนองแสง ถ.สุนทรวิจิตร 4800 โทร 042-511490 Rights Reserved.