โรงเรียนแห่งคุณภาพที่ทันสมัย

โทรศัพท์  034 - 565065

 

เกียรติยศของครู

 

เรื่อง

รายชื่อ

หน่วยงาน

วันที่

คิดเลขเร็ว ม.ต้น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
20 ส.ค. 2564
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น เกียรติบัติเหรียญเงิน
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี
16 ม.ค. 2565
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร
นักวิชาการ และครู
นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
19 พ.ค. 2564
Best Practice 65
นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
24 ม.ค. 2565 
ผู้นำการพัฒนารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
นายบัณฑิต  บุญเพชร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
7 ส.ค. 2564
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
9 ก.ย. 2564
ตอบปัญหาคุณธรรมออนไลน์ โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา 
ศรัทธาคุณธรรม
นายพรเทพ  พันพุก
กรมการศาสนา ศูนย์ยวพัฒน์
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
และสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1 ต.ค. 2564
รางวัลเสามา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
กระทรวงศึกษาธิการ
29 ก.ค. 2563
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
นางสาวกอบกุล  หลักคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ธ.ค. 2565
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา
20 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
11 - 12 มิ.ย.2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564
กสศ และ IRES
นางสาววิไลลักษณ์ บางแก้ว
24 มิ.ย. 2565
trusted online casino malaysia