เกียรติยศผู้บริหาร

เรื่อง

หน่วยงาน

ผู้บริหาร

วันที่

เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีศรีอำเภอไทรโยค เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 
อำเภอไทรโยค ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
16 ม.ค. 2564
เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
คุรุสภา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
17 ม.ค. 2564
เกียรติบัตร ผู้บริหารแกนนำเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
16 ส.ค. 2564