บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564

และยังขยายต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564