ตารางเรียน On Line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง 1  ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3