sealedรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่1(มิถุนายน64)sealedhttp://www.syn.ac.th/smss/modules/cabinet/upload_files/37201006095791631016470.pdf

sealedรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่2(กรกฎาคม64)sealed

http://www.syn.ac.th/smss/modules/cabinet/upload_files/37201006095791631016033.pdf

sealedรายงานการสอยออนไลน์ ครั้งที่3(สิงหาคม64)sealed

htthttp://www.syn.ac.th/smss/modules/cabinet/upload_files/37201006095791631015693.pdfp://www.syn.ac.th/smss/modules/cabinet/upload_files/37201006095791631015693.pdf

 

สื่อ

ตัวอย่างการใช้แอพ Canva

https://youtu.be/oHEiSYr9j5U

ตัวอย่างการทำคลิป>เครื่องมืองานช่าง

https://youtu.be/NI2bh6-SR_g

การตัดต่อคลิปวีดิโอลงยูทูป

https://youtu.be/BvsTTqQFriM

การขายของออนไลน์

https://youtu.be/pEKMDGtXj4c