นายบัณฑิต   ดอกเข็ม

  • ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
  • ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6