ประวัติส่วนตัว

  • ชื่อ นายบัณฑิต   ดอกเข็ม    
  • ตำแหน่ง  ครู   
  • วิทยฐานะ ชำนาญการ 
  • อายุ 47 ปี  อายุราชการ  15  ปี    

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี  วิชาเอก พลศึกษา. สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  • ปริญญาโท   สาขา การศึกษา. วิชาเอก   บริหารการศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

  • ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
  • ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6