วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2562

 

                                         

                                                         วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/62                                                      วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/62

                                                                                                                                            

 

                                วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2563

 

                                    วิจัยในชั้นเรียน2_63

                                                     วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/63                                           วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/63

                                                               VDOPLC1_63                                                                      VDOPLC_2_63