พิมพ์
หมวด: classroomresearch
ฮิต: 1655

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา รูปเล่ม QR code
1 เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ไม่เท่ากัน โดยใช้เกม Bingo สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2562

 2

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ (Critical Thinking)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

   
3 เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยนิทานคุณธรรมตามตามแนวคิดทฤษฎีหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

4 เรื่อง รูปแบบการสอนบูรณาการการพัฒนาการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563

   
 5 เรื่อง รูปแบบการสอนบูรณาการการพัฒนาการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน(Game Based Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Quizizz”  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศและวิทยาการคำนวณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564