การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 )

ตอนที่ 1: การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

      ⇒ หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     (ตรงตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด เนื้อหาในหลักสูตรมีความถูกต้อง และมีองค์ประกอบภายในหลักสูตรครบถ้วน)

      ⇒ ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด               

      ⇒ โครงสร้างรายวิชา                 

      ⇒ คำอธิบายรายวิชา

 

2.การจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน

       ⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ 

       ⇒โครงการสอน 

       ⇒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 

       ⇒ การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

       ⇒ การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ภายนอกโดยไปในนามของโรงเรียน

 

3.การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

      ⇒ รายงานการสอนออนไลน์

              รายงานการสอนออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2564

              -  รายงานการสอนออนไลน์ เดือนกรกฏาคม 2564

              -  รายงานการสอนออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564

      ⇒ มีสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม

      ⇒ มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เช่น  มีช่อง youtube ,facebook หรือ website

 

4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย

    เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

      ⇒ การใช้ Q-info ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

      ⇒ วิธีการแก้ปัญหาจากการเรียนการสอน

       ⇒  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

                - แบบติดตามภาระงาน รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

                - แบบติดตามภาระงาน รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.6

                - แบบเช็คชื่อ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

                - แบบเช็คชื่อ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.6

      ⇒ มีเค้าโครงงานวิจัย หรือ  มีรายงานการวิจัย

 

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

       ⇒ หลักฐานการติดตามนักเรียนในห้องที่ปรึกษาด้านต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น line ,facebook

       ⇒ มีการประชุมออนไลน์ในห้องที่ปรึกษ

 

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

1. การพัฒนาตนเอง

       ⇒ การอบรมออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาตนเอง

       ⇒ ID PLAN 

       ⇒ การรายงานการอบรม 

      - อบรมโลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ Iot (depa)

      - Al for school

      - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

      - การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

      - หลักสูตรการบริหารเว็บไซต์

      - Webbinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่

      - วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมธยมศึกษาปีที่ 1-3

      - การอบรมออนไลน์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร

       ⇒ คำสั่งหรือเกียรติบัตรการอบรม

             - เกียรติบัตรการเป็นวิทยากร

 

2.การพัฒนาวิชาชีพ

         ⇒

ตอนที่ 2 : การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

      ⇒ การส่งงานตรงเวลา 

    (ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,ส่งโครงการสอน,ส่งรายงานการสอนออนไลน์)

 

2) หลักฐานแสดงถึงการอุทิศตน

       ⇒ เอกสารการอุทิศตน