ประเมินวิทยฐานะ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้
             1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  (วิชาการ)

             1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ (วิชาการ)

                  kiss แผนการจัดการเรียนรู้  

                  kiss โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

                  kiss ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

             1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                  kiss การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผน  
                  kiss เทคนิควิธีสอนในแผน  activelearning
             1.4 สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
             1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบบทดสแบออนไลน์
                    kiss ชิ้นงานและผลการปฏิบัติงาน  
             1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
             1.7 จัดบรรยาการศส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
             1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
ด้านที่ 2 ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
             2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา (วิชาการ)
             2.2 ดำเนินการตามระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
                  kiss แบบติดตามภาระงาน รายวิการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 
                  kiss แบบติดตามภาระงาน รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 
                  kiss แบบเช็คชื่อ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 
                  kiss แบบเช็คชื่อ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 
                  kiss แบบเช็คชื่อ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 
                  kiss รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/3  การติดตามนักเรียน
                  kiss บันทึกการติดตาม 0 ร มส (นักเรียนที่ปรึกษา) 
                  kiss บันทึกการติดตาม 0 ร มส (นักเรียนในรายวิชา) 

          2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

                  kiss หัวหน้างานโครงการศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง 

                  kiss หัวหน้าโสตทัศนูปกรณ์ 

                  kiss หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

                  kiss งานประชาสัมพันธ์ 

           2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
            3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
                  kiss รายงานการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 
                 kiss รายงานการอบรมเรื่อง Microsoft Office 
                 kiss  รายงารอบรมโครงการยกระดับครูดิจิทัล DTeachers 
                 kiss รายงายการอบรมเรื่อง MOE-Safety-Center 
                 kiss เกียรติบัตรต่าง ๆ
                           - MOE-Safety-Center  
                           - Microsoft  Data Science 
                           - โรงเรียนกองทุน 
                           - วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
                           - การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
                           - การอบรมออนไลน์ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
                           - รางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในวันครู 
                           - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                           - การถอดรหัสข้อมูล Atbash และ Caesar 
                           - ทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
                           - Microsoft Power App 
                           - หลักสูตร STEM*CODING 

    3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ

                  kiss รายงานกิจกรรม PLC 

    3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากาารพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้