let's go

สื่อการสอนออนไลน์Project14

    

หน่วยที่ 1

เรื่อง สิทธิ์ของเรา

 

1. ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย

       ใบกิจกรรมที่ 1.1 จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่

       ใบกิจกรรมที่ 1.2 เชื่อไม่เชื่อ แชร์ไมแชร์

2. สิทธิ์ของเรา

      ใบกิจกรรมที่ 2.1 งานของใครใช้ได้แค่ไหน

      ใบกิจกรรมที่ 2.2 สิทธิ์ของเรา

หน่วยที่ 2

เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

 

3. แนวคิดเชิงคำนวณ

     ใบกิจกรรมที่ 3.1 วาดแบบแปลนอาคาร

     ใบกิจกรรมที่ 3.2 สอนน้องจัดหนังสือ

4. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

     ใบกิจกรรมที่ 4.1 สอนเพื่อนเต้น

     ใบกิจกรรมที่ 4.2 บอกอย่างไรให้เพื่อนทำได้

     ใบกิจกรรมที่ 4.3 แต่งตัว

     แบบทดสอบเรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ

หน่วยที่ 3

เรื่อง ภาษาไพทอน

 5. ยังจำฉันได้หรือเปล่า

     ใบกิจกรรมที่ 5.1 ยังจำได้ไหม จำได้หรือเปล่า

     ใบกิจกรรมที่ 5.2 จำ ได้แค่ไหน

6. เลือกทางไหน

     ใบกิจกรรมที่ 6.1 จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า

     ใบกิจกรรมที่ 6.2 ลองคิดจากสถานการณ์

     ใบกิจกรรมที่ 6.3 สถานการณ์หลายทางเลือก

     แบบทดสอบเรื่องทุนการศึกษา

7. ฟังก์ชัน

     ใบกิจกรรมที่ 7.1 ฟังก์ชัน 

     ใบกิจกรรมที่ 7.2 ต. เต่าก้าวเดิน

8. การประยุกต์ใช้งาน

     ใบกิจกรรมที่ 8.1 ค่าโดยสาร 

     ใบกิจกรรมที่ 8.2 ประยุกต์ใช้งาน

หน่วยที่ 4

เรื่อง เทคโนโลยีคลาวด์

9. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

     ใบกิจกรรมที่ 9.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

     ใบกิจกรรมที่ 9.2 วงรอบความคิดกับสมองตัวนิดของคอมพิวเตอร์ 

     ใบกิจกรรมที่ 9.3 เจาะลึกอุปกรณ์ดิจิทัล

10. ซอฟต์แวร์และการใช้งาน

     ใบกิจกรรมที่ 10.1 เลือกให้ได้ ใช้ให้เป็น

     ใบกิจกรรมที่ 10.2 คอมหนูไม่รู้เป็นอะไร 

     ใบกิจกรรมที่ 10.3 สื่อสร้างสรรค์ เราสรรสร้าง

11. การสื่อสารและบริการบนเครือข่าย

    ใบกิจกรรมที่ 11.1 การสื่อสารข้อมูล 

    ใบกิจกรรมที่ 11.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

    ใบกิจกรรมที่ 11.3 อินเทอร์เน็ตคืออะไร 

    ใบกิจกรรมที่ 11.4 การใช้อินเทอร์เน็ต

12. เทคโนโลยีคลาวด์ 

    ใบกิจกรรมที่ 12.1 ฝากดูแลข้อมูล

    ใบกิจกรรมที่ 12.2 ร่วมคิดร่วมทำ

    แบบทดสอบเรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร