let's go

สื่อการสอนออนไลน์Project14

 

หน่วยที่ 1

เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล

1. บล็อกเกอร์มือใหม่

    >>ใบกิจกรรมที่ 1.1 ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 

    >>ใบกิจกรรมที่ 1.2 บล็อกเกอร์มือใหม่

2. แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ

    >>ใบกิจกรรมที่ 2.1 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ

 

หน่วยที่ 2

เรื่อง พลเมืองดิจิทัล

3. พลเมืองดิจิทัล

    >>ใบกิจกรรมที่ 2.2 เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล

4. จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

    >>ใบกิจกรรมที่ 2.3 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 3

เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่

5. ปัญญาประดิษฐ์

    >>ใบกิจกรรมที่ 3.1 ตรรกะพารวย 

    >>ใบกิจกรรมที่ 3.2 AI ทำงานอย่างไร 

    >>ใบกิจกรรมที่ 3.3 สอน AI

6. บริการคลาวด์ 

    >>ใบกิจกรรมที่ 4.1 รู้จักบริการคลาวด์

7. โรงเรียนอัจฉริยะ

    >>ใบกิจกรรมที่ 5.1 โรงเรียนอัจฉริยะ

    >>ใบกิจกรรมที่ 5.2 Show Temp และ Light 

    >>ใบกิจกรรมที่ 5.3 ระบบแจ้งเตือนและควบคุม

    >>ใบกิจกรรมที่ 5.4(ก) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย beebotte 

    >>ใบกิจกรรมที่ 5.4(ข) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย hivemq

8. AR-VR

    >>ใบกิจกรรมที่ 6.1 เท่าไหร่ถึงจะพอ 

    >>ใบกิจกรรมที่ 6.2 D.I.Y. Google Cardboard VR

หน่วยที่ 4

เรื่อง อาชีพในอนาคต

9. อนาคตของฉัน

   >>ใบกิจกรรมที่ 9.1 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    >>ใบกิจกรรมที่ 9.2 อาชีพของฉัน

    >>ใบกิจกรรมที่ 9.3 AI VERSUS HUMAN