ประเมินวิทยฐานะ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

  1.2 การจัดการเรียนรู้
          การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
          การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
          กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
          คุณภาพผู้เรียน
    1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

        1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
        1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 1. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
    ♠2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

    ♠2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
    ♠2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
 2. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    ♠3.1 การพัฒนาตนเอง

    ♠3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ประเมินวิทยฐานะ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

  1.2 การจัดการเรียนรู้
         การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
         การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
         กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
         คุณภาพผู้เรียน
    1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

        1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
        1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 1. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
    ♠2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

    ♠2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
    ♠2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
 2. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    ♠3.1 การพัฒนาตนเอง

    ♠3.2 การพัฒนาวิชาชีพ