1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     

  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  รายงานการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2564

  ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ

1.2 การจัดการเรียนรู้                 

  1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้                 

     โครงการสอน

    แผนงานสวนพฤกษศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ ม.1

    แผนงานสวนพฤกษศาสตร์วิชาสังคมศึกษา ม.4

     แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (แผน PLC)

   1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

     วิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1

     วิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.3

     วิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ม.4

     วิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ม.6

     แผนการจัดการเรียนรู้

     คำสั่ง/ร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา

 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

    แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์

    สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

    สื่อการสอน เรื่องพัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   สื่อการสอน เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   สื่อการสอน เรื่องระบบเศรษฐกิจ

   สื่อการสอน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  สื่อการสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงทายกายภาพของโลก1

  สื่อการสอน เรื่องนโยบายการเงินและการคลัง

  สื่อการสอน เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  สื่อการสอน เรื่องภัยพิบัติ

  สื่อการสอน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  การประเมินผลการใช้กลยุทธ์

  สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 1

  สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 4

  สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 6

   Wordwall

   Liveworksheets

    1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

    สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    สรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

    สรุปคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 

    ปพ5

 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

     สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

     การประเมินผล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

     การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ไปใช้

     การสร้างใบงานออนไลน์

     การสร้างสื่อและเกมออนไลน์

      แบบเผยแพร่ผลการวิชาการ

 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

      สมุดเช็คเวลาเรียนและคะแนนเก็บ

      แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.1

      แบบทดสอบวิชาสังคม ม.4

      แบบทดสอบวิชาสังคม ม.6

      การวิเคราะห์ข้อสอบ

      แบบประเมินผลงานนักเรียน

      ใบงานวิชาประวัติศาสตร์ ม.1

      ใบงานวิชาสังคม ม.4

      ใบงานวิชาสังคม ม.6

     ผลงานนักเรียนวิชาสังคม ม.4

     ผลงานนักเรียนวิชาสังคม ม.6

   1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

     วิจัยในชันเรียน 

     รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC


2.ด้านการบริการจัดการชั้นเรียน


  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

  แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

  ข้อตกลงในห้องเรียน

  วิธีแก้ปัญหาชั้นเรียนแบบ On site และ On line

  สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

  เกียรติบัตรนักเรียน

 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

  บันทึกข้อความติดตามนักเรียนที่มีปัญหา ครั้งที่1

  บันทึกข้อความติดตามนักเรียนที่มีปัญหา ครั้งที่2

  การติดตามการเรียนการสอนในรูปแบบ On site และ On line

  รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2564

 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำ   วิชาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแบบประเมินตัวชี้วัด                

  รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม3/2 ปีการศึกษา 2564

  กิจกรรมโฮมรูม


3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ


  3.1 การพัฒนาตนเอง 

    3.1.1 ID PLAN

 ID PLAN

รายงานการอบรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing

         สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เกียรติบัตร 

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเนื่องในวันครู ปี 2565 

เกียรติบัตร

รายงานการอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา 

เกียรติบัตร

รายงานการอบรมระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล 

 เกียรติบัตร

 รายงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย SET e-Learning หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

         

 เกียรติบัตร 

 รายงานอบรม เรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ:การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

          การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 เกียรติบัตร

รายงานอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOU

เกียรติบัตร

 รวมเกียรติบัตร


 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

 แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

 เกียรติบัตร

 

ประเมินวิทยฐานะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  1.1 สร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
                 - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                - รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
                - ภาพประชุมการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ
  1.2 การจัดการเรียนรู้
                    1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
                          - โครงการสอน
                            - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
                            - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (แผน PLC)
   
                          -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
                         - คำสั่งสอน

                             1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
                                    -หลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
                                    -แผนการจัดการเรียนรู้
                                    -บันทึกหลังสอน
                                    -คำสั่ง/ร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา

                             1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
                                  -แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์
                                  -สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
                                   -สื่อการสอน เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
                                   -สื่อการสอน เรื่อง สังคมชมพูทวีป
                                   -สื่อการสอน เรื่อง เวลาและศักราช
                                   -สื่อการสอน เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
                                  -สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 1
                                  -สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 2
                                  -การประเมินผลการใช้กลยุทธ์
 
                                 -คำสั่ง/ร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา
 
                                 -แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

                             1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
                                   -สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                  - ปพ.5
                                   -สรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
                                   -สรุปคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
 
            1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                  -สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                    -
การประเมินผล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                    -
การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ไปใช้
                    -
แบบเผยแพร่ผลการวิชาการ

            1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
                    -สมุดเช็คเวลาเรียนและคะแนนเก็บ
                    -แบบทดสอบ วิชาประวัติศาสตร์
                    -แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.4
                    -แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.6
                    -แบบประเมินผลงานนักเรียน

                    -การวิเคราะห์ข้อสอบ 
                    -ใบงาน
                    -ผลงานนักเรียน
            1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
                    -วิจัยในชันเรียน 
                    -รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
  2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
            2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

                    -แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
                    - ข้อตกลงภายในห้องเรียน
                    -วิธีแก้ปัญหาชั้นเรียนออนไลน์

                    -สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
                    - เกียรติบัตรนักเรียน
           2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                    -การติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
                    -คำสั่งที่ปรึกษา
                    -รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2564 
           2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564     
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-23 กรกฏาคม 2564
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564
                    -รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 
                 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้น ม.3/2 และการประเมินตัวชี้วัดในรายวิชาที่สอน
                   -แบบรายงานรายชื่อนักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์และไม่ได้มารับใบงาน
  3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
         3.1 การพัฒนาตนเอง   

                    -ID PLAN
                    -รายงานอบรม เรื่อง เชิงปฏิบัติการเชิงทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

                    - รายงานอบรม เรื่อง การสร้างข้อสอบออนไลน์ ใน SMSS
                     -รายงานอบรม เรื่อง OBEC 2021 Webinar
                     -เกียรติบัตร  
                    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563-2565
        3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
                     -แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
                     -เกียรติบัตร