ประเมินวิทยฐานะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  1.1 สร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
                 - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                - รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
                - ภาพประชุมการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ
  1.2 การจัดการเรียนรู้
                    1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
                          - โครงการสอน
                            - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
                            - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (แผน PLC)
   
                          -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
                         - คำสั่งสอน

                             1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
                                    -หลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
                                    -แผนการจัดการเรียนรู้
                                    -บันทึกหลังสอน
                                    -คำสั่ง/ร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา

                             1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
                                  -แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์
                                  -สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
                                   -สื่อการสอน เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
                                   -สื่อการสอน เรื่อง สังคมชมพูทวีป
                                   -สื่อการสอน เรื่อง เวลาและศักราช
                                   -สื่อการสอน เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
                                  -สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 1
                                  -สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 2
                                  -การประเมินผลการใช้กลยุทธ์
 
                                 -คำสั่ง/ร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา
 
                                 -แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

                             1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
                                   -สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                  - ปพ.5
                                   -สรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
                                   -สรุปคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
 
            1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                  -สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                    -
การประเมินผล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                    -
การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ไปใช้
                    -
แบบเผยแพร่ผลการวิชาการ

            1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
                    -สมุดเช็คเวลาเรียนและคะแนนเก็บ
                    -แบบทดสอบ วิชาประวัติศาสตร์
                    -แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.4
                    -แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.6
                    -แบบประเมินผลงานนักเรียน

                    -การวิเคราะห์ข้อสอบ 
                    -ใบงาน
                    -ผลงานนักเรียน
            1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
                    -วิจัยในชันเรียน 
                    -รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
  2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
            2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

                    -แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
                    - ข้อตกลงภายในห้องเรียน
                    -วิธีแก้ปัญหาชั้นเรียนออนไลน์

                    -สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
                    - เกียรติบัตรนักเรียน
           2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                    -การติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
                    -คำสั่งที่ปรึกษา
                    -รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2564 
           2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564     
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-23 กรกฏาคม 2564
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564
                    -รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 
                 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้น ม.3/2 และการประเมินตัวชี้วัดในรายวิชาที่สอน
                   -แบบรายงานรายชื่อนักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์และไม่ได้มารับใบงาน
  3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
         3.1 การพัฒนาตนเอง   

                    -ID PLAN
                    -รายงานอบรม เรื่อง เชิงปฏิบัติการเชิงทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

                    - รายงานอบรม เรื่อง การสร้างข้อสอบออนไลน์ ใน SMSS
                     -รายงานอบรม เรื่อง OBEC 2021 Webinar
                     -เกียรติบัตร  
                    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563-2565
        3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
                     -แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
                     -เกียรติบัตร