พิมพ์
หมวด: ประเมินวิทยฐานะ
ฮิต: 74

ประเมินวิทยฐานะ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

           1.2 การจัดการเรียนรู้
                    1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
                            - โครงการสอน
                                - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
                                - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (แผน PLC)

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
                 -หลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
                    -แผนการจัดการเรียนรู้
                    -บันทึกหลังสอน
                    -คำสั่ง/ร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
                    -แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์
                    -สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
                    -สื่อการสอน เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
                    -สื่อการสอน เรื่อง สังคมชมพูทวีป
                    -สื่อการสอน เรื่อง เวลาและศักราช
                    -สื่อการสอน เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
                    -การประเมินผลการใช้กลยุทธ์

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
                   -สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                    -สรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
                    -สรุปคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
 
 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                 -สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                    -
การประเมินผล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
                    -
การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ไปใช้
                    -
แบบเผยแพร่ผลการวิชาการ

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
                 -สมุดเช็คเวลาเรียนและคะแนนเก็บ
                    -แบบทดสอบและแบบประเมินผล
                    -การวิเคราะห์ข้อสอบ
                    -ใบงาน
                    -ผลงานนักเรียน
         1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
                 -วิจัยในชันเรียน 
                    -รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
         2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

                    -แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
                    -วิธีแก้ปัญหาชั้นเรียนออนไลน์

                    -สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
         2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                 -การติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
                    -รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2564
         2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำ   วิชาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแบบประเมินตัวชี้วัด
                  -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564     
                    -รายงานการ  เรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-23 กรกฏาคม 2564
                    -รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564
                    -รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564

3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
         3.1 การพัฒนาตนเอง   

                 3.1.1 ID PLAN
                              
-รายงานอบรม เรื่อง เชิงปฏิบัติการเชิงทักษะการจัดการ   เรียนรู้รูปแบบออนไลน์รายงานอบรม เรื่อง การสร้างข้อสอบออนไลน์ ใน SMSS
                              -รายงานอบรม เรื่อง OBEC 2021 Webinar
                              -เกียรติบัตร
        3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
                              -แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
                              -เกียรติบัตร