- สื่อการสอน เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
   ♠ - สื่อการสอน เรื่อง สังคมชมพูทวีป
   ♠ - สื่อการสอน เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
   ♠ - พระพุทธศาสนา ม.4-6
   ♠ - หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.4-6
   ♠ - พระไตรปิฎกพระพุทธศาสนสุภาษิต
   ♠ - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   ♠ - การบริหารจิต การเจริญปัญญา
   ♠ - หน้าที่ชาวพุทธ

 

ประเภทของศาสนพิธี ตอน 1

ประเภทของศาสนพิธี ตอน 2

สังคมศึกษา ม.ปลาย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (1)

สังคมศึกษา ม.ปลาย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 - พุทธศาสนา