- สื่อการสอน เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
   ♠ - สื่อการสอน เรื่อง สังคมชมพูทวีป
   ♠ - สื่อการสอน เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
   ♠ - พระพุทธศาสนา ม.4-6
   ♠ - หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.4-6
   ♠ - พระไตรปิฎกพระพุทธศาสนสุภาษิต
   ♠ - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   ♠ - การบริหารจิต การเจริญปัญญา
   ♠ - หน้าที่ชาวพุทธ

   ♣-สื่อการสอนเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ม.4)

   ♣-สื่อการสอนเรื่อง ระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน (ม.4)

   ♣-สื่อการสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์เบื้องต้น (ม.4)  

   ♣-สื่อการสอนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก1 (ม.4)

   ♣-สื่อการสอนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก 2 (ม.4)

   ♥-สื่อการสอนเรื่อง นโยบายการเงินการคลัง (ม.6)

   ♥-สื่อการสอนเรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ม.6)

   ♥-สื่อการสอนเรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ม.6)

   ♥-สื่อการสอนเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.6)

 

 

ประเภทของศาสนพิธี ตอน 1

ประเภทของศาสนพิธี ตอน 2

สังคมศึกษา ม.ปลาย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (1)

สังคมศึกษา ม.ปลาย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 - พุทธศาสนา