ประเมินเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565)

ด้านที่ 1

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

    -แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1

    -สรุปผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2564

    -สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2564

    -สรุปผลอ่าน คิด วิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2/2564

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

    -การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

        ♥ใบงานวิชาสังคม ม.4

        ♥ใบงานวิชาสังคม ม.6

        ♥Liveworkseets

        ♥Wordwall

1.4 สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

    -เว็บไซต์ส่วนตัว

    -Liveworkseets

    -Wordwall

    -GoogleClassroom วิชาประวัติศาสตร์ ม.1

    -GoogleClassroom วิชาสังคมศึกษา ม.4

    -GoogleClassroom วิชาสังคมศึกษา ม.6

    -คลิปวีดีโอ เรื่องพัฒนาการทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    -คลิปวีดีโอ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

     -วิธีการวัดและประเมินผล

        ♥แบบทดสอบกลางภาค ม.1

        ♥แบบทดสอบกลางภาค ม.4

        ♥แบบทดสอบกลางภาค ม.6

        ♥Liveworkseets

        ♥ช่องทางการส่งงานของนักเรียน

1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

    -รายงานวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

1.7 จัดบรรยากาศส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

    -การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

    -วิธีการอบรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

    -หลักฐานการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ด้านที่ 2

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

     -Q-info

     -SGS

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    -รายงานการเยี่ยมบ้าน

    -หลักฐานการติดตามนักเรียน

    -บันทึกข้อความติดตามนักเรียน ครั้งที่1

    -บันทึกข้อความติดตามนักเรียน ครั้งที่2

    -รายงานติดตาม 0 ร มส

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและอื่น ๆ ของสถานศึกษา

      -รายงานการประชุมผู้ปกครอง

      -รายงานการแก้ไขคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

      -รายงานกิจกรรม 5ส

      -สรุปกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

      -สรุปกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย หรือสถานประกอบการ

    -การติดตามนักเรียนด้านต่างๆ

    -ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทำแนวกันไฟ

    -ร่วมแสดงมุติตาและต้อนรับเจ้าคณะอำเภอไทรโยค

ด้านที่ 3

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

       - ID PLAN

     -รายงานอบรม เรื่องการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง          วิชาชีพ 

     -รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเนื่องในวันครู ปี 2565 

     -รายงานอบรม เรื่องการสอนเพศวิถีศึกษา 

     -รายงานอบรม เรื่องระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล 

     -รายงานอบรม เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     -รายงานอบรม เรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ:การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เชิงจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

    -รายงานการอบรมเรื่อง MOU-Safety-Center

    -เกียรติบัตรการอบรม

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

     -รายงาน PLC ภาคเรียนที่ 2/2564

     -ร่องรอยการเข้าร่วม PLC

3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้

    -นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน/และการจัดกิจกรรม PLC