การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 )

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

     ♥ หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

     (ตรงตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด เนื้อหาในหลักสูตรมีความถูกต้อง และมีองค์ประกอบภายในหลักสูตรครบถ้วน)

     ♥ ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด                

     ♥ โครงสร้างรายวิชา                  

     ♥ คำอธิบายรายวิชา

2.การจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน

     ♥ แผนการจัดการเรียนรู้   (มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)

      ♥ โครงการสอน

      ♥ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

    ♥ การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

     ♥ การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ภายนอกโดยไปในนามของโรงเรียน

3.การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

    ♥ รายงานการสอนออนไลน์

    ♥ มีสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ

     ♥ มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เช่น  มีช่อง youtube ,facebook หรือ website

        ♥ ม.1

        ♥ ม.4

        ♥ ม.6

4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย

    เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

     ♥ การใช้ Q-info ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

    ♥ วิธีการแก้ปัญหาจากการเรียน การสอน

     ♥ มีเค้าโครงงานวิจัย หรือ  มีรายงานการวิจัย

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

     ♥ หลักฐานการติดตามนักเรียนในห้องที่ปรึกษาด้านต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น line,facebook

    ♥ มีการประชุมออนไลน์ในห้องที่ปรึกษา

 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

1.การพัฒนาตนเอง

     ♥ การเข้าอบรม สัมมนาต่าง ๆ

    ♥ การอบรมออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาตนเอง

     ♥ ID PLAN 

     ♥ การรายงานการอบรม

     ♥ คำสั่งหรือเกียรติบัตรการอบรม

2.การพัฒนาวิชาชีพ

     -

ตอนที่ 2 : การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

     ♥ การส่งงานตรงเวลา 

    (ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,ส่งโครงการสอน,ส่งรายงานการสอนออนไลน์)

2) หลักฐานแสดงถึงการอุทิศตน 

      -