ประวัติส่วนตัว

ประวัติโดยสังเขป

 

ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ

        

            

 

ชื่อ - สกุล นายพรพระกาฬ ทองแก้ว

 วัน เดือน ปี เกิด 5 กุมภาพันธ์ 2524

           การศึกษา      1. โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร

                                   2.โรงเรียนสวีวิทยา   จ.ชุมพร   

                                3.โรงเรียนสวีวิทยา   จ.ชุมพร

                    ปริญญาตรี    ม.ราชภัฏเพชรบุรี  ครุศาสตร์บัณฑิต  

            วิชาเอกพลศึกษา

 ปัจจุบัน ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

 

 

การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 )

   ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

     1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ตรงตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด เนื้อหาในหลักสูตรมีความถูกต้อง และมีองค์ประกอบภายในหลักสูตรครบถ้วน)        

     2.การจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน

            แผนการจัดการเรียนรู้   (มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

           การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

                      ภายในโรงเรียน

                               ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

                      ภายนอกโรงเรียน

                                กิจกรรมต่าง ๆ / เกียรติบัตร

     3.การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

         รายงานการสอนออนไลน์

        สื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ

         มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 

                    - กลุ่มพละ

     4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

               ♥ การใช้ Q-info ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

              ♥ วิธีการแก้ปัญหาจากการเรียน การสอน

                การติดตามนักเรียน

               ♥ มีเค้าโครงงานวิจัย หรือ  มีรายงานการวิจัย

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

          1.การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                - มีการประชุมออนไลน์ในห้องที่ปรึกษา

 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

         1.การพัฒนาตนเอง

               ID PLAN 

                การรายงานการอบรม

                   เกียรติบัตร

2.การพัฒนาวิชาชีพ

ตอนที่ 2 : การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

                ♥ การส่งงานตรงเวลา 

    (ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,ส่งโครงการสอน,ส่งรายงานการสอนออนไลน์)

2) หลักฐานแสดงถึงการอุทิศตน 

               รายงานบรรยายการอุทิศตน