ด้านที่ 1

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตร

2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้

         แผนการจัดการเรียนรู้

         โครงการสอน

        สรุปผลสัมฤทธิ์2/2564

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้

          แบบทดสอบ

          ประเมินชิ้นงานนักเรียน

6. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญาหรือพัฒนาการเรียนรู้

7. จัดบรรยากาศส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

 

     ด้านที่ 2 

1. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          รายงานการเยี่ยมบ้าน

          หลักฐานการติดตามนักเรียน

          รายงานการติดตาม 0 ร มส

2. ปฏิบัติงานวิชาการและอื่น ๆ ของสถานศึกษา

          สรุปงานอนามัย

          กิจกรรมวันปีใหม่

3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย หรือสถานประกอบการ

             การร่วมงานกับชุมชนต่าง ๆ        

 

    ด้านที่ 3

1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

          อบรมสูตรฐานสมรรถนะ

          นำนักเรียนเข้าแข่งขัน 21 11 64

          นำนักเรียนเข้าแข่งขัน 19 12 64

          นำนักเรียนเข้าแข่งขัน 25 12 64

2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3. นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้