การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 )

   ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

     1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ตรงตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด เนื้อหาในหลักสูตรมีความถูกต้อง และมีองค์ประกอบภายในหลักสูตรครบถ้วน)        

     2.การจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน

            แผนการจัดการเรียนรู้   (มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

           การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

                      ภายในโรงเรียน

                               ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ / เกียรติบัตร

                      ภายนอกโรงเรียน

                                กิจกรรมต่าง ๆ / เกียรติบัตร

     3.การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

        รายงานการสอนออนไลน์

        สื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ

         มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 

                    - กลุ่มภาษาไทยไฉไลกว่าเก่า By Mentorart

                    - กลุ่มภาษาไทย ม.3 2564 by ครูเมนเทอร์อาร์ท

                    - กลุ่มภาษาไทย ม.5 by kru...MentorArt            

     4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

               - การใช้ Q-info ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

               - วิธีการแก้ปัญหาจากการเรียน การสอน

               - มีเค้าโครงงานวิจัย หรือ  มีรายงานการวิจัย

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

          1.การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                - มีการประชุมออนไลน์ในห้องที่ปรึกษา

 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

         1.การพัฒนาตนเอง

               ID PLAN 

                การรายงานการอบรม

                    รายงานการอบอรมอ่านออกเขียนได้ / เกียรติบัตร

2.การพัฒนาวิชาชีพ

ตอนที่ 2 : การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

                 การส่งงานตรงเวลา 

    (ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,ส่งโครงการสอน,ส่งรายงานการสอนออนไลน์)

2) หลักฐานแสดงถึงการอุทิศตน 

                เอกสารการอุทิศตน