รายงานการพัฒนาตนเอง

ที่ รายการ/หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 รายงานผลการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและุบคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร "คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจด้วย Canva"  / ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 15-18 มีนาคม 2565

 

Click

2 รายงานการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ Asisstant Leader Trainers Course : A.L.T.C. 24-30 พฤษภาคม 2565 

Click