นำเสนอรายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑)

 

นำเสนอรายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๒)