📣ขอเชิญเข้าร่วม 📣
การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๖📌📌
*️⃣*️⃣รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก—->>ทั่วประเทศ<<🇹🇭🇹🇭
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
📌📌การแข่งขันทุกประเภท เป็นรูปแบบออนไลน์ 💻📌
📝สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://mathnsru.wixsite.com/acadmath6
หมายเหตุ : ท่านสามารถสมัครแข่งขัน 🏆🥇🥈🥉
👉🏻👉🏻โครงงานคณิตศาสตร์ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
👉🏻👉🏻A-math / Sudoku / คิดเลขเร็ว เริ่มรับสมัคร
ตั้งแต่ 📝วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 📝
📱รอติดตามข่าวสารใน website นะคะ 📱
📍📍จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ช่องทางการเรียนออนไลน์ ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

1.ครูจันธ์จิลา สินวาด Link 1  Link 2 Link 3 
2.ครูจินดาพร ทองอ้ม Link 1  Link 2 Link 3
3.ครูยะนัย เลิศธนโยธิน Link 1  Link 2 Link 3
4.ครูพิชญา ภิญญากุล Link 1  Link 2 Link 3


กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

1.นายอนันต์ กระชอนสุข Link 1 Link 2  Link 3 
2.นายบัณฑิต บุญเพชร Link 1 Link 2 Link 3
3.นางสาวพรสุดา แสงงาม Link 1 Link 2 Link 3
4.นางสาวสิวินีย์ ประจำถิ่น Link 1 Link 2 Link 3
5.นายคมศักดิ์ จันทโชติ Link 1 Link 2 Link 3
6.นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ Link 1 Link 2 Link 3

 

กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

1.นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร Link 1  Link 2  Link 3
2.นางสาวนลัทพร พูลทิพยานนท์ Link 1  Link 2  Link 3
3.นางสาวจิตภัทร กิจจากร Link 1  Link 2  Link 3
4.นางสาวกอบกุล หลักคำ Link 1  Link 2  Link 3

 

กลุ่มสาระ ภาษาไทย

1.นางสาวกาญจนา หงษ์โต Link 1    
2.นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ Link 1    
3.นายธวัชชัย สุขสำราญ Link 1    

 

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.นายพรเทพ พันพุก Link 1 Link 2  Link 3
2.นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ Link 1 Link 2  Link 3
3.นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย Link 1 Link 2  Link 3
4.นางสาวชนมน ดาโอภา Link 1 Link 2  Link 3

 

กลุ่มสาระ ศิลปะ

1.นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์ Link 1 Link 2   Link 3
2.ครูดนตรี Link 1     Link 3
3.ครูนาฏศิลป์ Link 1     Link 3

 

กลุ่มสาระ การงาน

1.นายอำนวย มาคงกุล Link 1    
2.นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาด Link 1 Link 2  Link 3

 

กลุ่มสาระ พลศึกษา และสุขศึกษา

1.นายบัณฑิต ดอกเข็ม Link 1   Link 3   Link 3
2.นายพรพระกาฬ ทองแก้ว Link 1     Link 3

 

ผลสรุปแบบสำรวจการเลือกรูปแบบการเรียน

นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2564

     1. เรียนที่โรงเรียน(ON-SITE)                             15 คน    คิดเป็น 93.8%

     2. เรียนผ่าน DLTV (ON-AIR)                             0 คน     คิดเป็น 0%

     3. เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต(ONLINE)                         1 คน     คิดเป็น 6.2%

     4. เรียนผ่านApplication(ON Demand )                    0 คน     คิดเป็น 0%

     5. เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด (ON HAND)     0 คน     คิดเป็น 0%

http://ednet.kn.ac.th/enet/images-links/เวทคณิตการบวก.png http://ednet.kn.ac.th/enet/images-links/เวทคณิตการลบ.png
http://ednet.kn.ac.th/enet/images-links/เวทคณิตการคูณ.png http://ednet.kn.ac.th/enet/images-links/เวทคณิตการหาร.png
math/MathematicsInMind/Level1-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level1-Exercise.jpg
math/MathematicsInMind/Level1-Exercise.jpg http://ednet.kn.ac.th/MathematicsInMind/Ans-Level2-Exercise.jpg
math/MathematicsInMind/Level3-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level3-Exercise.jpg
http://ednet.kn.ac.th/math/MathematicsInMind/Level4-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level4-Exercise.jpg
math/MathematicsInMind/Level5-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level5-Exercise.jpg