ช่องทางการเรียนออนไลน์ ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

1.ครูจันธ์จิลา สินวาด Link 1  Link 2 Link 3 
2.ครูจินดาพร ทองอ้ม Link 1  Link 2 Link 3
3.ครูยะนัย เลิศธนโยธิน Link 1  Link 2 Link 3
4.ครูพิชญา ภิญญากุล Link 1  Link 2 Link 3


กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

1.นายอนันต์ กระชอนสุข Link 1 Link 2  Link 3 
2.นายบัณฑิต บุญเพชร Link 1 Link 2 Link 3
3.นางสาวพรสุดา แสงงาม Link 1 Link 2 Link 3
4.นางสาวสิวินีย์ ประจำถิ่น Link 1 Link 2 Link 3
5.นายคมศักดิ์ จันทโชติ Link 1 Link 2 Link 3
6.นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ Link 1 Link 2 Link 3

 

กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

1.นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร Link 1  Link 2  Link 3
2.นางสาวนลัทพร พูลทิพยานนท์ Link 1  Link 2  Link 3
3.นางสาวจิตภัทร กิจจากร Link 1  Link 2  Link 3
4.นางสาวกอบกุล หลักคำ Link 1  Link 2  Link 3

 

กลุ่มสาระ ภาษาไทย

1.นางสาวกาญจนา หงษ์โต Link 1    
2.นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ Link 1    
3.นายธวัชชัย สุขสำราญ Link 1    

 

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.นายพรเทพ พันพุก Link 1 Link 2  Link 3
2.นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ Link 1 Link 2  Link 3
3.นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย Link 1 Link 2  Link 3
4.นางสาวชนมน ดาโอภา Link 1 Link 2  Link 3

 

กลุ่มสาระ ศิลปะ

1.นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์ Link 1 Link 2   Link 3
2.ครูดนตรี Link 1     Link 3
3.ครูนาฏศิลป์ Link 1     Link 3

 

กลุ่มสาระ การงาน

1.นายอำนวย มาคงกุล Link 1    
2.นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาด Link 1 Link 2  Link 3

 

กลุ่มสาระ พลศึกษา และสุขศึกษา

1.นายบัณฑิต ดอกเข็ม Link 1   Link 3   Link 3
2.นายพรพระกาฬ ทองแก้ว Link 1     Link 3