1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

                 - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    1.2 การจัดการเรียนรู้

          1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

          1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

                  - แผนการจัดการเรียนรู้

                  - รายงานการสอนออนไลน์

          1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

                  - กลุ่ม facebook วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน/เพิ่มเติม 

                  - ช่อง Youtube เลขนะจ๊ะ

                  - Facebook แฟนเพจ

                  - แหล่งเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

          1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

   1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง เรียนรู้

                      - แหล่งเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

                  - ไฟล์เอกสารประกอบการสอน ข้อตกลงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่ม facebook วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน/เพิ่มเติม 

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

                 - การแก้ปัญหารจากชั้นเรียน

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

    2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

    2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                - ติดต่อสื่อสาร ติดตามนักเรียน

                - ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 

    2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

    3.1 การพัฒนาตนเอง

      - ID PLAN ปีการศึกษา 2564

      - รายงานการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ฯ

      - อบรม ว P(A)

      - เกียรติบัตรการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

      - อบรมครูแกนนำสร้างสื่อฯ

      - ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Qin4)

    3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

      - เกียรติบัตร PLC ปีการศึกษา 2563

      - อมรม เรื่อง “เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1”

   - อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   - ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์