ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
🏆ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7👍👏😘
สามารถดูรายละเอียดผลการแข่งขันได้ที่ 👉 https://mathnsru.wixsite.com/acadmath6
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "KIENCE ประกาศผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการการแข่งข้นคนิติศาสตริชาการ ครั้งที่ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ระดับมัรยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เด็กชายรัฐธรรมนูญ มูลหา ครูผู้ควบคุม นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา .ชัยภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เหรียญทอง เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม ครูผู้ควบคุม นายยะนัย เลิศธนโยธิน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทอง เด็กชายศุภกฤต เชี่ยวชาญ ครูผู้ควบคุม นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.นาน ระดับมัรยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง นางสาวชนาพร ดาราเมือง ครูผู้ควบคุม นายมามรัตน์ เลิศศิริรักษ์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เหรียญทอง นางสาวญาโณทัย เปี่ยมเพ็ง ครูผู้ควบคุม นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เหรียญเงิน นายปณชัย อุตยะราช ครูผู้ควบคุม นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.นาน"