พิมพ์
หมวด: คณิตศาสตร์
ฮิต: 116

ผลสรุปแบบสำรวจการเลือกรูปแบบการเรียน

นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2564

     1. เรียนที่โรงเรียน(ON-SITE)                             15 คน    คิดเป็น 93.8%

     2. เรียนผ่าน DLTV (ON-AIR)                             0 คน     คิดเป็น 0%

     3. เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต(ONLINE)                         1 คน     คิดเป็น 6.2%

     4. เรียนผ่านApplication(ON Demand )                    0 คน     คิดเป็น 0%

     5. เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด (ON HAND)     0 คน     คิดเป็น 0%