นายยะนัย เลิศธนโยธิน

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.  ระดับการศึกษา สถานศึกษา
2550 ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนคุรุสภา
2553 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
2556 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
2561 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประวัติการทำงาน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 บรรจุเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครูคณิตศาสตร์)โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นครู ค.ศ. 1 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา