โครงการ

งาน/โครงการ เอกสาร
 โครงการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
 งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565  Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

 

งาน/โครงการ เอกสาร
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

 

งาน/โครงการ เอกสาร
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

งาน/โครงการ เอกสาร
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
   Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

 

งาน/โครงการ เอกสาร
โครงการ "ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

โครงการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)

Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2) Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
โครงการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
โครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
ครงการบริหารจัดการเรียนการสอนช่วงรับมือจากภัยโรคระบาดโควิด ๑๙ Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

  

งาน/โครงการ เอกสาร
 งานบริหารการเงินและบัญชี Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
 งานสาธารณูปโภค Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
 งานพัสดุ Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานแผนและนโยบายโรงเรียน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

 

 

งาน/โครงการ เอกสาร
งานบริหารบุคคล Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
โครงการ "พัฒนาครูอาชีพ" Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

โครงการขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นที่ ภาค และประเทศ

Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

 

 

งาน/โครงการ เอกสาร
งานอนามัยโรงเรียน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานยานพาหนะ Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานควบคุมภายใน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานสัมพันธ์ชุมชน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานโภชนาการ/ร้านค้าโรงอาหาร/ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานธนาคารโรงเรียน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานเวรรักษาการณ์ Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานธุรการโรงเรียน/งานสารบรรณโรงเรียน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo
งานกิจการนักเรียน Certificate Vector SVG Icon (2) - SVG Repo

  

 

 

โครงการ "พัฒนาครูอาชีพ"  >>>Click Download<<<

โครงการ “ประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”  >>>Click Download<<<

 งานบริหารบุคคล >>Click Download<<

โครงการ "ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ” >>>Click Download<<<

โครงการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)” >>Click Download<<

โครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธ" >>>Click Download<<<

โครงการ "โครงการ“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” (โรงเรียนสุจริต)  >>>Click Download<<<

โครงการ “บริหารจัดการรับมือจากภัยโรคระบาดโควิด 19”

>>>Click Download<<<

 

งานแผนงานและนโยบาย

 งานพัสดุ 

 

งานอาคารสถานที่ >>>Click Download<<<

กิจการนักเรียน