โครงการ

 

 

 

 

 

โครงการ "พัฒนาครูอาชีพ"  >>>Click Download<<<

โครงการ “ประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”  >>>Click Download<<<

 งานบริหารบุคคล >>Click Download<<

โครงการ "ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ” >>>Click Download<<<

โครงการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)” >>Click Download<<

โครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธ" >>>Click Download<<<

โครงการ "โครงการ“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” (โรงเรียนสุจริต)  >>>Click Download<<<

โครงการ “บริหารจัดการรับมือจากภัยโรคระบาดโควิด 19”

>>>Click Download<<<

 

งานห้องสมุด 

งานแนะแนว 

 

งานแผนงานและนโยบาย

 งานพัสดุ 

 

งานอาคารสถานที่ >>>Click Download<<<

กิจการนักเรียน