รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

โครงการ "พัฒนาครูอาชีพ"  >>>Click Download<<<

โครงการ “ประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”  >>>Click Download<<<

 

โครงการ "ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ” >>>Click Download<<<

โครงการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)” 

>>>Click Download<<<

โครงการ "โรงเรียนวิถีพุทธ"  >>>Click Download<<<

โครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” (โรงเรียนสุจริต)"  >>>Click Download<<<

โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(TSQP2)

>>>Click Download<<<

 

โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 

งานห้องสมุด

  • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  >>>Click Download<<<
  • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมรักการอ่าน

      >>>Click Download<<<

งานวิจัยในชั้นเรียน  >>>Click Download<<<

งานหลักสูตรสถานศึกษา >>>Click Download<<<

งานทะเบียนนักเรียน >>>Click Download<<<

งานรับนักเรียน >>>Click Download<<<

 งานแนะแนว  >>>Click Download<<<

 

งานพัสดุ 

ประกวดราคา  >>>Click Download<<<

งานสาธารณูปโภค >>>Click Download<<<

งานแผนงานและนโยบาย >>>Click Download<<<

 

งานอาคารสถานที่ >>>Click Download<<<

งานอนามัยโรงเรียน  >>>Click Download<<<

งานส่งเสริมประชาธิปไตย  >>>Click Download<<<

งานธนาคารโรงเรียน >>>Click Download<<<

งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง >>>Click Download<<<

งานเวรรักษาการณ์ประจำวัน >>>Click Download<<<

กิจการนักเรียน >>>Click Download<<<