SAR

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self – Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

แสกน QR Code SAR โรงเรียนไทรโยคน้อยวิยา