โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา: SYN Dashboard


รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน วันที่ 2023-06-09
รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง
14 ศัลย์ ศิริสวัสดิ์ ม.1 1 ป่วย
12 สมพงษ์ บุญมี ม.1 1 ขาด
001 ชาย - ม.1 1 ขาด
3841 จินตนา ครคง ม.6 3 ลา
4000 อุดมโชค มาสอาด ม.6 3 ขาด
3811 สมคิด แสงคำ ม.6 3 ขาด
3868 อำพร ศรีประดู่ ม.6 2 ป่วย
3983 เจตณ์สฤษฏิ์ กอวิเศษชัย ม.6 3 ลา
3790 วัชรพล นิธากรณ์ ม.6 2 ขาด
3789 ลวิมลต์ สุริยะสกุลกาญจน์ ม.6 2 ขาด
3849 ศิรภัสสร กระทุ่มนัด ม.6 1 ลา
4228 พิมพ์วรีย์ จันทร์อ่วม ม.6 1 ลา
3818 ทัศนีย์วรรณ ศรีบัวทอง ม.6 1 ลา
3844 ณัฐธิดา วัชราปกรณ์ ม.6 1 ลา
4341 ตรีทิพย์นิภา เทียมเมฆา ม.2 2 ป่วย
4279 พงศธร ขวัญเรือง ม.2 1 ลา
4369 ปาณิศา กลีบเมฆ ม.2 3 ขาด
4433 อัฐภิญญา จอกลอย ม.2 3 ขาด
4317 ธนโชติ คล้ายเนียม ม.2 4 ลา
0 ภูมิภัทร ฉายแสง ม.6 1 ขาด
4398 โสรยา อ่วมนุสนธิ์ ม.2 4 ลา
4175 กรกนก ปานเรือง ม.3 1 ขาด
4179 จินตนา จงดี ม.3 1 ขาด
4180 ชลธิชา ยืนจตุรัส ม.3 1 ลา
4182 ชุลดา หงษ์สุคารว์ ม.3 1 ขาด
4196 สลิลทิพย์ เนตรจุ้ย ม.3 1 ลา
4199 สุพรรษา - ม.3 1 ขาด
4200 สุภัสสร อยู่แป้น ม.3 1 ขาด
4148 พลากร โพธิ์คร้าม ม.3 2 ลา
4202 จุฑารัตน์ ศรีบาง ม.3 2 ลา
4203 ชนนิกานต์ วงค์พิพัฒธนากร ม.3 2 ขาด
4208 ตุ๊กตา สุวรรณศิลป์ชัย ม.3 2 ขาด
4212 นันทิชา สว่างเนตร ม.3 2 ขาด
4215 พรรณทิรา นุตโร ม.3 2 ขาด
4430 พัณนิสา หมื่นจำปา ม.3 2 ขาด
10104 พีรพฒน์ จันทร์ทอง ม.1 2 ลา
4163 ธไนศวรรย์ สุดทะ ม.3 3 ลา
4164 ธันวา แซ่ตั๊น ม.3 3 ขาด
4165 ธาวิน สุทธิการกุล ม.3 3 ลา
4166 ธีรภัทร จับศรี ม.3 3 ลา
4252 ทาริกา สร้อยสุวรรณ ม.3 3 ขาด
039 คมสันต์ คมสันต์ ม.1 2 ลา
056 พิมพ์ชนก นครพนม ม.1 2 ลา
078 เอก - ม.1 3 ลา
081 ชมพู่ - ม.1 3 ลา
094 จิรวงศ์ แสงสว่าง ม.4 1 ลา
104 พร - ม.4 1 ลา
105 พัชรา - ม.4 1 ขาด
118 วรรณวิภา วิโรจน์อุดม ม.4 1 ลา
140 ธัญญรัตน์ นิธินันทชัย ม.4 3 ขาด
162 มนัสวี ธรรมเนียมมี ม.4 1 ลา
View all
สถิติการมาเรียนวันที่ 2023-06-09

จำนวนทั้งสิ้น 639 คน

มา 338 คน

ขาด 23 คน

ลา 25 คน

ป่วย 3 คน

เรียนที่บ้าน 0 คน