56/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva