โรงเรียนแห่งคุณภาพที่ทันสมัย

โทรศัพท์  034 - 565065

 

 

ช่องทางการเรียนออนไลน์ ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนออนไลน์ 

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

  CH 1 CH 2 CH 3
 
 

 

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

  CH 1 CH 2 CH 3
   
   
 
   
   

 

กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

  CH 1 CH 2 CH 3
 Link 3
 

 

กลุ่มสาระ ภาษาไทย

  CH 1 CH 2 CH 3
   
   
 

 

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  CH 1 CH 2 CH 3
 
 
   
   

 

กลุ่มสาระ ศิลปะ

  CH 1 CH 2 CH 3
  
 
   

 

กลุ่มสาระ การงาน

   CH 1  CH 2 CH 3 
   

 

กลุ่มสาระ พลศึกษา และสุขศึกษา

   CH 1 CH 2   CH 3
     

 

 

คู่มือ