โรงเรียนแห่งคุณภาพที่ทันสมัย

โทรศัพท์  034 - 565065

 

แจ้งการเปิดเรียนหลังจากช่วงหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 2565

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ขอประกาศปิดเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เป็นเวลา  7 วัน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

และจะเปิดเรียนในทุกระดับชั้น ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 

คู่มือ