โรงเรียนแห่งคุณภาพที่ทันสมัย

โทรศัพท์  034 - 565065

 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      1.นางสาวจินดาพร ทองอ้ม
     2.นางสาวจันธ์จิลา สินวาด
   3.นายยะนัย เลิศธนโยธิน
       4.นางสาวพิชญา ภิญญากุล
 
ที่ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่น ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning)
 
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม
                   Mini PLC ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
 
 
รับชมคลิปวีดิโอกิจกรรมการเรียนการสอนได้ที่
รายงานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
 

คู่มือ