คำสั่ง 2565

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
43/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 70
42/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการกลั่นกรองของคมการพิจารณณะอนุกรราเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 68
41/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนสำเร็จขั้นพื้นฐาน ม.3,ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 66
40/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง และประเมินความเสียหายกรณีมีผู้บุกรุกโรงเรียน เขียนโดย Super User 71
39/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 71
38/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ เขียนโดย Super User 73
37/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 78
36/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 68
35/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพ เขียนโดย Super User 74
34/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนฯ เขียนโดย Super User 71