คำสั่ง 2565

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
15/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมการเยี่ยมโรงเรียน SiteVisit ครั้งที่ 2 โครงการ TSQP2 เขียนโดย Super User 82
16/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดตรวจโควิด ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 82
17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เขียนโดย Super User 81
2/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมประชุม โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา เขียนโดย Super User 84
3/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 90
4/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการสอนพิเศษ(ติว)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) เขียนโดย Super User 84
5/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย Super User 80
6/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดาษ A4 และหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 96
7/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 93
8/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและบุคกรเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน-64 เขียนโดย Super User 91