เกียรติยศของโรงเรียน

 

เรื่อง

หน่วยงาน

วันที่

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย 6A Battary Cycle
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
17 ก.ค. 2563
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
กระทรวงศึกษาธิการ 
29 ก.ค. 2563 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 22 ก.ย. 2563
เข้าร่วมในการประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพิชิตโควิด - 19"
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
28 พ.ย. 2563 
โรงเรียนเราที่ได้รับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 ก.ย. 2564
สมศ. ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
สมศ.
21 ก.พ. 2565
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
28 มี.ค. 2565
นำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
สพม.กจ
4 สิงหาคม 2565
เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
12 ก.ย. 2565