เกียรติยศผู้บริหาร

เรื่อง

หน่วยงาน

ผู้บริหาร

วันที่

เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีศรีอำเภอไทรโยค เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 
อำเภอไทรโยค ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2564
เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
คุรุสภา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17 ม.ค. 2564
เกียรติบัตร ผู้บริหารแกนนำเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "10000 คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภท ผู้บริหาร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 ส.ต. 2564
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน "ชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
10 ม.ค. 2565
เกียรติบัตรรางวัล "รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2565
การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย"
เดอะพิชซ่าคอมปะนี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ"
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤษภาคม 2560
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ (ครูและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19-22 มีนาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญเลิศ  แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565
ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสครบรอบ 29 ปี สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 1 ก.ค. 2565
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายบุญเลิศ  แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 17 มิ.ย. 2565
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มิ.ย. 2565