รายงานผลการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน ร 

 

 

 

 

Subcategories

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

                    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

                    1.2 การจัดการเรียนรู้

                               1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

                               1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

                               1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

                               1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

                      1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง เรียนรู้

                      1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

                      1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

                       2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

                       2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                       2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

                       3.1 การพัฒนาตนเอง

                            - การอบรมพัฒนาสื่อ Multimedia สำหรับการเรียนการสอน

 

                      - ID PLAN

                       3.2 การพัฒนาวิชาชีพ