ลำดับ รายการ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี เกียรติบัตร/รูปภาพ
1

อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สพม.กจ

20 สิงหาคม 2565
2 Active Learning Strategies for Next Generation Learners Starfish Academy 30 กรกฎาคม 2565
3

การสัมมนาออนไลน์คลังครูใหม่ "ครูแกร่งแห่งโลกดิจิทัล"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 9 กรกฎาคม 2565
4

อบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9 (PA)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 19 มิถุนายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมเศรษกิจดิจิทัลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 มิถุนายน 2565

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

ในส่วนการเขียน

มหาวิทยาลัยบูรพา 29 เมษายน 2565
7

ได้รับรางวัลระดับ ดี ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practice)

สพม.กจ 18 มีนาคม 2565
8

         เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน            ด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)

สพฐ. 14 มีนาคม 2565
9

      หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร   ภาษาอังกฤษ (Communication Competency)โดยใช้มาตรฐาน CEFR เป็นฐาน"

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2565
10 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สพม.กจ 16 มกราคม 2565
11 เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง สพม.กท 1 10 ตุลาคม 2564
12 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 14  กันยายน  2564
13 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สพม.กจ 1  กรกฎาคม  2564
14 หลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และการสร้างบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มโรงเรียน(ครู)ออนไลน์ครบวงจร" สถาบันไอเวิลด์ 16  สิงหาคม  2564
15 หลักสูตร "การยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาสู่แรงงานทักษะสูง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT" ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  14  สิงหาคม  2564
16  อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) สำหรับการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพม.กจ   23  มิถุนายน  2564  
17  หลักสูตร "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรายชั่วโมงโดยใช้ Interactive Digital Content สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  28  กุมภาพันธ์  2564  
18 อบรมโครงการ โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  31  มกราคม  2564  
19 "ผ่าน" การทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ สพม.8   29  มกราคม  2564  
20

อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา SMSS

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 3  กันยายน  2564
21

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 6  กันยายน  2564
22

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

Q-info

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 18  พฤษภาคม  2564
23

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้กระบวนการ PLC

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 10  พฤษภาคม  2564