1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

                    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

                    1.2 การจัดการเรียนรู้

                               1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

                               1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

                               1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

                               1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

                              - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การประเมินรอบที่ 1 มีนาคม 2565)

                     1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

                              - การประเมินรอบที่ 1 (มีนาคม 2565)

                     1.4 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม

                           เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง เรียนรู้

                     1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

                            - การประเมินรอบที่ 1 (มีนาคม 2565)

                     1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

                           - วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                             (การประเมินรอบที่ 1 มีนาคม 2565)

                     1.6.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

                            - วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                            - รายงานการสอนออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2564

                            - รายงานการสอนออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2564           

                            - รายงานการสอนออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564

                      1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

                          - การประเมินรอบที่ 1 (มีนาคม 2565)

                      1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

                          - กิจกรรมโฮมรูมนักเรียนในที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 

                            (การประเมินรอบที่ 1 มีนาคม 2565)

 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

                      2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

                      2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                          - รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

                          - หลักฐานการติดตามนักเรียน

                          - รายงานติดตาม 0 ร มส

                       2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา

                          - งานพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

                       2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย

                            และสถานประกอบการ

                          - การติดตามผู้เรียนด้านต่างๆ สื่อสารถึงผู้ปกครอง

                            - การประเมินรอบที่ 1 (มีนาคม 2565)

                         - การร่วมงานชุมชนต่างๆ

                          - การประเมินรอบที่ 1 (มีนาคม 2565)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

                       3.1 การพัฒนาตนเอง

                      - การอบรมพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน

                      - การอบรมยกระดับสมรรถนะสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT

                      - การอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม

                      - การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร

                        าษาอังกฤษ CEFR

                      - IDPLAN

                       3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

                      - การรายงาน PLC และร่องรอยการเข้าร่วม

                        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                      3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้

                      - การประเมินรอบที่ 1 (มีนาคม 2565)

 

***หลักฐานแสดงการอุทิศตน ***