คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
"โรงเรียนสุจริต"
ดังนี้
1.เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนนี้
3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดเพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล